Σχετικά

PLACEDU

Το PLACEDU επιθυμεί να αυξήσει την ικανότητα και την ετοιμότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (HEI) να διαχειριστούν μια αποτελεσματική μεταβολή προς την ηλεκτρονική μάθηση. Η πρόκληση του PLACEDU είναι να προσδιορίσει τι χάνεται στο μαθησιακό περιβάλλον όταν αυτό μετατοπίζεται στην ηλεκτρονική μάθηση. Ως εκ τούτου, το PLACEDU θα δημιουργήσει μια δομημένη πλατφόρμα όπου οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν περισσότερα για το πώς να ενισχύσουν την εξ αποστάσεως μάθηση με τρόπο που να παρακινεί τους φοιτητές και να αντιμετωπίζει τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη σεισμική μετατόπιση, τα θεμελιώδη στοιχεία πρέπει να επανεκτιμηθούν προκειμένου να γίνει κατανοητό τι πρέπει να γίνει για την αποτελεσματική επαναφορά των βασικών εκπαιδευτικών στοιχείων του “”τόπου”” στον “”ψηφιακό τόπο””. Το έργο PLACEDU αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εκπαιδευτικών αρχών στο “”The place”” και στη δημιουργία της θεμελιώδους ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με βάση αυτά τα ευρήματα.Οι κύριες δραστηριότητες είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να βελτιωθεί με τις γνώσεις που προκύπτουν από την έρευνά μας. Η έρευνά μας βασίζεται σε διάφορες μεθόδους, όπως έρευνα γραφείου (υπάρχουσα έρευνα + βέλτιστες πρακτικές), νέα πυκνή συλλογή δεδομένων μέσω κινητής εθνογραφίας, ομάδες εστίασης.
Αναπτύσσεται η μετα-πλατφόρμα PLACE, η οποία θα συγκεντρώσει διάφορα εργαλεία και μεθόδους για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε να αποφευχθεί η απομόνωση των μαθητών, να δημιουργηθούν χώροι επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και να ενισχυθεί η ψυχική και συναισθηματική κατάσταση των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Κατάρτιση για εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για μια ειδική κατάρτιση για εκπαιδευτικούς προκειμένου να βελτιώσουν την παροχή ηλεκτρονικής μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλές αρνητικές πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης ήρθαν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια του κλειδώματος του COVID-19.

Στόχοι

O1
Να προσδιοριστεί τι χάνεται στο μαθησιακό περιβάλλον όταν αυτό μεταφέρεται στην ηλεκτρονική μάθηση,

O2
Να δημιουργηθεί μια κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και πώς να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η απομόνωση των μαθητών, η έλλειψη επικοινωνίας κ.λπ,

O3
Παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων για το προσωπικό του HEI σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής περισσότερων χαρακτηριστικών από τους φυσικούς χώρους στην ηλεκτρονική μάθηση,

O4
Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου θα γίνεται κοινή χρήση της κατάρτισης, των εργαλείων και των πορισμάτων. Η πλατφόρμα είναι μια "μετα" πλατφόρμα που προσκαλεί όλες τις πιθανές αφηγήσεις να είναι παρούσες σε αυτήν.

Ομάδες στόχοι

Οι καθηγητές του HEIs, ώστε να μπορούν να προσφέρουν μια ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα των φοιτητών, όπως η απομόνωση, η έλλειψη επικοινωνίας κ.λπ.

Οι φοιτητές θα βιώσουν περισσότερες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τα κίνητρά τους, θα αποδυναμώσουν την κοινωνική τους απομόνωση και θα βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Αποτελέσματα

Το έργο PLACEDU διεξάγει μια έρευνα επί της ψηφιακής εκπαίδευσης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ευρήματά μας εδώ.

Το έργο PLACEDU χαρτογραφεί τα υφιστάμενα πλαίσια ψηφιακής εκπαίδευσης.

Το έργο PLACEDU προσφέρει κατάρτιση αναπτυσσόμενη από την ομάδα του PLACEDU

Το έργο PLACEDU λειτουργεί ως ένα αναδυόμενο δίκτυο όπου κανείς δύναται να μάθει και να μοιραστεί ιδέες.