Ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων – Βέλτιστες πρακτικές