Ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων – Εκπαιδευτικό υλικό