Ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων – Μέθοδοι και εργαλεία