6. Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων