Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων – Βέλτιστες πρακτικές