Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων – Μέθοδοι και εργαλεία