Διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων – Εκπαιδευτικό υλικό