Ενότητα 1: Επαγγελματική Ενασχόληση

Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στην «Επαγγελματική Ενασχόληση» και πως να μπορέσουμε προσεκτικά, αποτελεσματικά και επιτυχώς να:

  • Αυξήσουμε τις δυνατότητες
  • Αλληλοεπιδράσουμε
  • Καινοτομήσουμε

στη διδακτική διαδικασία μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  1. Βελτιώσουν τις δυνατότητες τους στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας
  2. Αλληλεπιδρούν επαγγελματικά εντός της κοινότητας των ΑΕΙ
  3. Να παρέχουν επαγγελματική ανάπτυξη και συλλογική και συνεχή καινοτομία στον εκπαιδευτικό οργανισμό

Ικανότητες

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ενδυναμώσει τις παρακάτω ικανότητες:

  1. Ομαδικότητα
  2. Επικοινωνία
  3. Κριτική αξιολόγηση και γνώση των ψηφιακών πληροφοριών