Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στη διευκόλυνση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευομένων για τη δημιουργική και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό περιλαμβάνει τη διευκόλυνση για την:

 • Επικοινωνία και συνεργασία
 • Ευαισθητοποίηση και κριτική σκέψη

στο ψηφιακό περιβάλλον.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι για τον Εκπαιδευτικό

 1. Εισαγωγή διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων για την προώθηση της διαδικτυακής επικοινωνίας των μαθητών μέσω της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής.
 2. Παρουσίαση των υποκείμενων κινδύνων που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ψηφιακής ταυτότητας.
 3. Παροχή μιας πλατφόρμας για την κριτική αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των πηγών τους.

Ικανότητες

 • Αλφαβητισμός στην πληροφόρηση και τα μέσα ενημέρωσης

 • Επικοινωνία

 • Υπεύθυνη χρήση

 • Επίλυση προβλημάτων

 • Δημιουργία περιεχομένου

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Ενσωματώσουν διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία για την προώθηση της διαδικτυακής επικοινωνίας των φοιτητών μέσω της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής.
 • Προσδιορίσουν τους υποκείμενους κινδύνους που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ψηφιακής ταυτότητας.
 • Να αξιολογούν με κριτική σκέψη την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών τους.