Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στην «Αξιολόγηση» και πως να μπορέσουμε προσεκτικά, αποτελεσματικά και επιτυχώς να:

  • Επιλέξουμε
  • Δημιουργήσουμε & Τροποποιήσουμε
  • Διαχειριστούμε, προστατεύσουμε και μοιραστούμε

αυτούς τους ψηφιακούς πόρους.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι εκπαιδευτικών

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  1. Εντοπίσουν ποιοτικούς εκπαιδευτικούς πόρους.
  2. Να είναι σε θέση να τροποποιούν, να δημιουργούν και να μοιράζονται αυτούς τους πόρους για να τους προσαρμόζουν στους στόχους, τους μαθητές και τα στυλ διδασκαλίας τους.
  3. Να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται υπεύθυvα ψηφιακό περιεχόμενο, σεβόμενοι τα δικαιώματα των δημιουργών και προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα.