O projektu

PLACEDU

PLACEDU želi povečati zmogljivosti in pripravljenost visokošolskih ustanov za učinkovit prehod na e-učenje. Izziv projekta PLACEDU je ugotoviti, kaj se izgubi v učnem okolju ob prehodu na e-učenje. Zato bo PLACEDU ustvaril strukturirano platformo, na kateri se bodo izobraževalci naučili več o tem, kako izboljšati učenje na daljavo na način, ki bo motiviral študente.

“V tem seizmičnem premiku je treba ponovno razložiti temelje, da bi razumeli, kaj je treba storiti za učinkovito ponovno vzpostavitev ključnih izobraževalnih elementov “”prostora”” v “”digitalnem prostoru””. Projekt PLACEDU je namenjen razumevanju temeljnih izobraževalnih načel v “”prostoru”” in oblikovanju temeljne digitalne izobraževalne platforme na podlagi teh ugotovitev. Glavne dejavnosti so razumevanje, kako je mogoče izboljšati e-izobraževanje s spoznanji, ki izhajajo iz naše raziskave. Ta bo temeljila na različnih metodah, vključno z dokumentacijsko raziskavo (obstoječe raziskave + najboljše prakse), zbiranjem novih gostih podatkov s pomočjo mobilne etnografije, fokusnimi skupinami.

Razvita je meta platforma PLACE, ki bo zbirala različna orodja in metode, kako izboljšati e-učenje, da bi se izognili izolaciji študentov, ustvarili prostor za komunikacijo in socialno interakcijo ter okrepili duševno in čustveno stanje študentov in učiteljev.

Usposabljanje za učitelje. To je namensko usposabljanje za učitelje, da bi izboljšali izvajanje e-učenja. Upošteva dejstvo, da so se med zaprtjem zaradi covida-19 pojavili številni negativni vidiki e-učenja.

Poleg tega se izvajajo administrativne in diseminacijske dejavnosti, da se zagotovita kakovost in trajnost projekta.

Vse faze in dejavnosti projekta so zasnovane tako, da ustrezajo potrebam ciljne skupine, načrtovane pa so bile v skladu s strokovnim znanjem in izkušnjami vsakega partnerja. Metodologija, ki jo razvijajo in upoštevajo partnerji, se osredotoča na doseganje rezultatov projekta. Učinkovito projektno vodenje je ključ do uspeha projekta. Vsi partnerji, ki sodelujejo pri oblikovanju projekta, dobro razumejo njegove namene, cilje, rezultate, dejavnosti in faze.”

Cilji

O1
Ugotoviti, kaj se v učnem okolju izgubi, ko se to prenese na e-učenje.

O2
Pripraviti usposabljanje za učitelje o tem, kako uspešno razviti izobraževanje za študente s pomočjo e-učenja in kako obravnavati vprašanja, kot so izolacija študentov, pomanjkanje komunikacije itd.

O3
Predstaviti glavne rezultate zaposlenim v visokem šolstvu glede tega, kako v e-učenje uvesti več značilnosti fizičnih prostorov.

O4
Ustvariti platformo za izmenjavo usposabljanj, orodij in ugotovitev. Platforma je "meta" platforma, ki daje prostor različnim pristopom.

Ciljne skupine

Visokošolski učitelji, da bi lahko z e-učenjem zagotovili dobro izobraževalno izkušnjo in hkrati naslavljali izzive študentov, kot so izoliranost, pomanjkanje komunikacije itd.

Študenti bodo izkusili več dejavnosti, ki bodo povečale njihovo motivacijo, zmanjšale njihovo socialno izolacijo in izboljšale njihove socialne veščine.

Rezultati

Projekt PLACEDU bo prinesel naslednje rezultate:

Zemljevid obstoječih orodij in platform za omogočanje učenja na daljavo v okviru visokošolskih ustanov.

Opredelitev problemov in njihovih vzrokov, povezanih z učenjem na daljavo v visokošolskih ustanovah.

Ugotavljanje ključnih elementov bo vodilo v ustrezno strukturo nove digitalne platforme.

Digitalna platforma PLACEDU.

Priročnik "The digital place" (PLACE) za implementacijo izobraževalne platforme.

Usposabljanje za učitelje bo obravnavalo tri področja: 1. izboljšanje timskega dela in skupinske dinamike 2. individualno učenje na podlagi psihografskih značilnosti 3. ključni pojavi, ki opredeljujejo socialno učenje v fizičnem prostoru in manjkajo v virtualnem prostoru. Tako bodo lahko obravnavali negativne plati e-učenja (izguba motivacije učencev, izguba komunikacijskih socialnih spretnosti, povečanje izolacije študentov).

Diseminacijski rezultat: razvoj blagovne znamke projekta.

Rezultati upravljanja: nabor orodij za vodenje projekta, Memorandum o soglasju in Pravilnik o kontaktih, Načrt zagotavljanja kakovosti in vrednotenja, evalvacijska poročila.